Apollo Pays

 • ๐Ÿ” Licensed and secure
 • โœ… Tested & selected by professionals
 • ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Accepting Canadian players

Rating

8.1/10
Gameplay
8.5/10
Graphics & Sound
8.0/10
Features
8.0/10
RTP
8.0/10

Pros

 • Low minimum bet of 0.20 a spin
 • High RTP of 96.51% to 96.56%
 • Huge variance and a lot of extra features

Cons

 • Low base payouts

Facts about

๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ’ป Developer Big Time Gaming
๐Ÿ’พ Full Name Apollo Pays Megaways
๐ŸŽฐ Reels 6
โ†”๏ธ Rows 7
๐Ÿค‘ Pay lines 117,649
๐Ÿ’ฏ RTP 96.51%-96.56%
โ™พ๏ธ Variance High
๐ŸŽ Free Spins Yes
โœ–๏ธ Multiplier Yes
๐ŸŒถ๏ธ Bonus Features Free Spin, Respin
๐Ÿ’ฅ Jackpot Yes
โœจ Win Frequency N/A
๐Ÿฅณ Max Win 116,030x
๐Ÿค– Volatility High
๐Ÿค Min Bet 0.20
๐Ÿ”ฅ Max Bet 20
๐Ÿ—“๏ธ Release Date 2022
๐Ÿ–ฅ๏ธ Product Page

By contentmanager - Updated 2023-06-19

Reading Time: 6 minutes

Apollo Pays

Enter the world of ancient Greek mythology by diving into Apollo Pays, a captivating slot game powered by Big Time Gaming. With its immersive gameplay and visually stunning graphics, this unique slot invites players on an epic quest for ultimate riches.

Offering 6 reels and up to 117,649 paylines, Apollo Pays provides ample opportunities to secure divine wins and enjoy various features. The game's solid RTP of 96.6% adds to its charm and makes it one of the leading choices for avid online slot enthusiasts.

Canadian players who wish to explore the realm of Apollo Pays can find a wide array of casino choices that cater to their preferences. These options include CanadaCasino, PiratePlay, CatCasino, Videoslots, Zaza Casino, Rolletto, and Winstoria.

Each venue provides an enjoyable gaming experience and allows players to try Apollo Pays for free or take their chances with real-money stakes. Remember to choose a reputable, licensed online casino to ensure a secure and fair gameplay environment.

To maximize wins and make the most of the Apollo Pays slot game, players should familiarize themselves with its features and mechanics, such as its hold and win mechanic, unlimited multipliers, and free spins round.

Stay tuned as we delve deeper into the intricacies of Apollo Pays, examining the slot's standout elements and providing valuable tips on embracing the power of the Greek Gods for extraordinary payouts.

Apollo Pays Banner

Apollo Pays Slot Review

Theme and Graphics

Apollo Pays is a video slot inspired by Ancient Greece and its mythology. The game features Apollo, the god of truth and prophecy, music, and dance. The graphics are well-designed, providing an immersive experience for players, and are accompanied by a pleasing soundtrack that enhances the atmosphere.

Gameplay and Features

The gameplay in the Apollo Pays slot consists of a 6-reel, up to 117,649 paylines format. One of the most notable features is the respins on every winning combination, which can lead to consecutive wins. Big Time Gaming powers the game and offers unique features, such as the option to exchange your wins for free spins.

 • 6 reels
 • Up to 117,649 paylines

Symbols and Payouts

Apollo Pays slot includes various symbols inspired by Greek mythology, with Apollo being the highest-paying symbol. Other symbols include musical instruments, bows, arrows, and the usual lower-value card symbols.

The maximum payout you can achieve in this game is an impressive 116,030x the stake, which can be won through multipliers and free spins.

Return to Player

The Apollo Pays slot has an average RTP (Return to Player) of 96.56%, making it an attractive choice for players seeking a decent return on their investment. The game's RTP, engaging gameplay, and rewarding features make Apollo Pays a popular choice among slot enthusiasts.

Apollo Pays Slot Review

Best Canadian Casino Choices

Licensing and Security

When looking for the best Canadian casino to play Apollo Pays, it is essential to consider licensing and security. Top online casinos in Canada are regulated by reputable licensing authorities such as the Malta Gaming Authority (MGA) and the United Kingdom Gambling Commission (UKGC).

These organizations ensure that the casino operates fairly and securely. Additionally, reliable casinos employ advanced encryption technology to protect players' sensitive information.

Welcome Bonuses

Another crucial aspect to consider when choosing a Canadian casino is the available welcome bonuses. Attractive welcome bonuses can help players kickstart their online gaming experience with extra funds to play Apollo Pays and other casino games. Promotions may include:

It is essential to compare bonus offers from different Canadian casinos and always read the terms and conditions, including wagering requirements and game restrictions.

Game Selection

Besides playing Apollo Pays, having a wide range of games available at a Canadian casino is essential to enjoy a diverse gaming experience. Top casinos often feature an extensive selection of slots, table games, live casino options, and other specialty games.

Some software providers to look out for include Big Time Gaming (creator of Apollo Pays), NetEnt, Play'n GO, and Microgaming. A broad and varied library ensures that players continuously have fresh games to choose from and discover.

Customer Support

Lastly, quality customer support is imperative for the best Canadian casino choices. Players should have access to responsive and professional customer service that can address any questions or concerns. Support channels include:

 • Live chat
 • Email
 • Toll-free phone numbers (for Canadian players)

When choosing an online casino to play Apollo Pays, evaluate their customer support options and response times to ensure a smooth gaming experience.

Best Casino Choices

Playing Apollo Pays for Real Money

Apollo Pays is an exciting slot game developed by Big Time Gaming that has captured players' attention with its Ancient Greece theme, 117,649 mega ways, and hold and win mechanic.

As a Canadian player seeking to play Apollo Pays for real money, several reputable online casinos exist. This section will discuss important aspects such as deposit and withdrawal methods.

Deposit Methods

When playing Apollo Pays for real money in Canadian casinos, the availability of multiple deposit methods will allow for convenient and secure transactions. Common deposit methods include:

 • Credit and debit cards (Visa, Mastercard)
 • E-wallets (Neteller, Skrill, ecoPayz)
 • Prepaid cards (Paysafecard)
 • Bank transfers (Interac Online, iDebit, Instadebit)
 • Cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum)

It is essential to verify the deposit methods offered by your chosen casino as not all methods may be available or applicable for Canadian players.

Withdrawal Methods

To enjoy your winnings, it is vital to look at the available withdrawal methods for Canadian casinos offering Apollo Pays slot. Some widely used withdrawal options include:

 • Credit and debit cards (Visa, Mastercard)
 • E-wallets (Neteller, Skrill, ecoPayz)
 • Bank transfers (Interac e-Transfer, iDebit, Instadebit)
 • Cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum)

Withdrawal times may vary based on the selected method and the casino's processing policy. Always check the withdrawal terms, fees, and processing times to ensure a smooth cashout experience.

Remember to choose a reputable casino that offers Apollo Pays slot, has a good track record, and caters to Canadian players. This way, you can confidently enjoy Apollo Pays's thrilling experience while playing for real money.

Playing Apollo Pays for Real Money

Conclusion

Apollo Pays Megaways slot by Big Time Gaming, with its captivating Ancient Greece theme and 117,649 ways to win, offers an engaging and exciting gaming experience for players in Canadian casinos.

Unique features such as the hold and win mechanic, an unlimited multiplier, and the impressive 116,030x stake potential make it a popular choice among casino enthusiasts nationwide.

For players looking for the best Canadian casino choices, it's essential to consider factors such as:

 • A wide selection of games, including Apollo Pays Megaways and other popular titles.
 • Generous bonus offers and promotions.
 • A secure, trustworthy, and licensed platform.

These factors will help players decide when to choose a Canadian casino to enjoy Apollo Pays slot and other exciting games.

To summarize, Apollo Pays Megaways slot offers an excellent gaming experience with numerous winning opportunities. When selecting a Canadian casino to play, it's crucial to weigh the above factors and ensure that the chosen casino meets the desired criteria.

Engage in responsible gambling and have fun exploring the captivating world of Apollo Pays Megaways!

Bonus

-

Free Spins

-